Ponos Orahovice – osnovana 2. bojna 132. brigade

Na današnji dan 1991. godine na igralištu osnovne škole u Čačincima osnovana je 2. bojna 132. brigade HV-a.            

Temelji 2. orahovačke bojne leže još u lipnju 1991. godine kada dolazi do osnivanja ”A” satnije ZNG-a Orahovica u okviru 63. bataljuna ZNG-a Požega. Od osnutka ”A” satnije pa sve do osnutka 2. bojne, pripadnici satnije prolaze kroz akcije u Tenji u kojima 7. srpnja živote gube pripadnici navedene postrojbe Damir Hornung i Franjo Jusup pa sve do akcija zauzimanja vojarne u Našicama u periodu od 19. do 21. rujna 1991. godine.

Upravo padom vojarne stvoreni su uvjeti za formiranje većih vojnih jedinica pa je tako iz ZNG-a i TO bivše općine Orahovica 4. listopada došlo do osnivanja 4. bojne 107. valpovačke brigade, a preustrojem od 19. listopada 2. bojne 132. brigade Orahovica. Odmah po ustrojavanju bojna pristupa provedbi zadaće obrane u svojoj zoni odgovornosti na crti bojišta prema podpapučkim pobunjenim selima.

Nakon oslobođenja podpapučkih sela u operaciji ”Papuk ’91” u svojoj zoni odgovornosti, 22. prosinca 1991. godine, 2. bojna 132. brigade Orahovica dobila je zapovijed o provedbi borbenih zadaća u zoni odgovornosti brigade na istočnoslavonskom bojištu. Već sljedećeg dana cjelokupnim sastavom zaposjeda nove položaje te u rotacijskim ciklusima ostaje na tim položajima do ranog ljeta 1992. godine.

Manjim dijelom snaga već u svibnju sudjeluje u provedbi zadaća obrane Posavine, a u jesen te godine na isto bojište izlazi u okviru brigade u punom sastavu. U narednom razdoblju dolazi do preustroja i kvalitativne transformacije bojne. Bojna se popunjava mlađim pričuvnicima i kvalitetnijim pješačkim naoružanjem. Aktivno se provodi obuka svih pripadnika bojne za predstojeća borbena djelovanja sukladno svim normama suvremenog vođenja rata. U tom vremenu bojna provodi zadaću nadzora i obrane desne obale rijeke Drave.

Za vrijeme provedbe operacije ”Bljesak”, 2. bojna Orahovica angažirana je u sastavu brigade na provedbi zadaća pod kodnim nazivom ”Zid” . Također, za vrijeme provedbe operacije ”Oluja”, bojna je u sastavu brigade bila angažirana u provedbi zadaća pod kodnim nazivom ”Fenix”. Ubrzo nakon završetka rata bojna je demobilizirana. Treba napomenuti kako je kroz 2. bojnu Orahovica prošlo 1200 pripadnika od kojih je njih 18 dalo svoje živote.

Podijeli članak